แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบต.นาไหม หมู่ 4 - บ้านสุวอ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านกุดดู่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านสุวอ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-11 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3 - บ้านหนองสองห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2019
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บย 8171 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2019
จ้างขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน พร้อมเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2019
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2019
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2019
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
จ้างงานขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2019
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่