แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒ ถึง บ้านสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าบ้านแสนอุดม ถึง บ้านปอพาน บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าบ้านแสนอุดม ถึง สามแยกบ้านเมืองนาซำ - บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับขยายเขตประปาบ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านแสนอุดม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ไฟล์ excel แบบอัตโนมัติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านกุดดู่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่