แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน บ้านนาไหม หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ด้วยระบบผันน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแผงโซล่าร์เซลล์ บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ด้วยระบบผันน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแผงโซล่าร์เซลล์ บ้านวังคางฮุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนบ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 - บ้านวังคางฮุง หมู่ 6 ถึง หน้าวัดศรีโนนเรือง หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาขี้นาค หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาไหม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2022
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 8265 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
ซื้อเครื่องสูบน้ำ (Submerse) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2022
ซื้อเพรสเซอร์สวิทซ์ ฮันนี่เวลล์ (Pressure switch Honeywell) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง อด.ถ.108-11 จากสายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 3 ถึงสายบ้านหนองสองห้อง โดยวิธีคัดเลือก 02/02/2022
ซื้อยางรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน กล 9508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่