แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังเหล็กประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังเหล็กประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทัน หมู่ 11-บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3-วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/09/2020
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-5060 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3584 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บร 4456 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทุ่งกว้างพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนาซำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังคางฮุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญทันบำรุงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่