แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2020
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บร 4456 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดพิธีรับพระราชการทานพระบรมฉายาลัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประดับตกแต่งสถานที่การจัดงพิธีรับพระราชการทานพระบรมฉายาลัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกลางปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 5 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2019
ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2019
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 80 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2019
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2019
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและเทคอนกรีตถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและลงลูกรัง ลำห้วยโสกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและลูกรัง ลำห้วยวังไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและลูกรัง ลำห้วยหนองบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างงานวางท่อราบายน้ำและลูกรัง สายบ้านสุวอ ม.8-ถนนสายบ้านสุวอ ถึง บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสุวอ หมู่ 8 - บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่