แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2019
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2019
ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2019
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3584 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (Watts) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมงานฯ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2019
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน-๘๒๖๕ อุดร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนประเสริฐ ม.12 - บ้านศรีบุญทัน ม.11 (ช่วงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
จ้างเหมาตกแต่งทำสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสุดในงานประปา ซ่อมแซมประปา บ้านแสนอุดม หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2019
ซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงสี่เหลี่ยม จำนวน ๑ ขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2019
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2019
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่