แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ บ้านผึ้ง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2022
จ้างเติมเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมประปาบ้านแสนอุดม หมู่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
ซื้อครุภณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าปูโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วน และ ธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสามแยกบ้านนางตัน ทาให้งาม ถึง ถนนสายบ้านผึ้ง หมู่ 2 - บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2022
จ้างปรับสภาพบ้าน (ซ่อมแซมบ้าน) ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสามแยกนาแดง ถึง หัวโนนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2022
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โครงการป้องกันปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงและความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ของผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยนวัตกรรมลูกบีบ keep ชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 12000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่