แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ข่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2019
ซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2019
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อถังเหล็กประปาทรงลูกบอลขนาดความจุอ12 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งและเชื่อมระบบน้ำขึ้นถังและระบบจ่ายน้ำ บ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2019
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญทันบำรุงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2019
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและวัสดุสาธิตในการฝึกอบรม โครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนาซำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังคางฮุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่