แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 - บ้านเมืองนาซำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก 17/09/2021
ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-5060 อุดรธานี 17/09/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม ในช่วงปิดภาคเรียน (11 ต.ค.-29 ต.ค.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียน (11 ต.ค.64-29 ต.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสถิตย์ธรรม - บ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ซื้อวัสดุ เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบท่อน้ำประปา และติดตั้งแผงกั้นห้องสำหรับผู้กักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
ซื้อเครื่องสูบน้ำ (submerse) และตู้คอนโทรลควบคุมปั๊มสูบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่