แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ตามแบบที่กำหนด) บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 (จุดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ตามแบบที่กำหนด) บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 (จุดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ตามแบบที่กำหนด) บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 (จุดที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ตามแบบที่กำหนด) บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 (จุดที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ตามแบบที่กำหนด) บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 (จุดที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ตามแบบที่กำหนด) บ้านผึ้ง หมู่ 2 (จุดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ตามแบบที่กำหนด) บ้านผึ้ง หมู่ 2 (จุดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาขี้นาค ม.3 ? วัดป่านาขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาขี้นาค ม.3-บ้านหนองสองห้อง ถึง สายบ้านศรีบุญทัน ม.11-บ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาคำวัง ม.7 ถึง ห้วยหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายสวัสดิ์ หัดทวี ถึง ฐานจุดบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านบ้านท่าบ่อยาง ม.5 ? ดอนชัยสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ 2 (เส้นมิยาซาว่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งกว้างพัฒนา ม.13 (วังเดือนห้า) ถึง บ้านกุดดู่ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งกว้างพัฒนา ม.13 ถึง ถนนสายบ้านวังคางฮุง ม.6 ? บ้านผึ้ง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาขี้นาค ม.3 ? บ้านหนองสองห้อง ถึง นา นส.วิสุดา หาริกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนประเสริฐ ม.12 ถึง วัดป่าคำปะกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านผึ้ง ม.2 - บ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านผึ้ง ม.2 - บ้านต้อน ถึง กิ๊ฟนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านผึ้ง ม.2 - วังมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่