แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลนาไหม 12/03/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 13/11/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบ้านชัย-สร้างคอม ถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านนาคำวัง 12/09/2023
ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านเมืองนาซำ 12/09/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.108-14 สายบ้านกุดดู่ - บ้านคำล้อม หมู่ 4 15/06/2023
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3 ถึง วัดป่านาขี้นาค 10/05/2023
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 ถึง บ้านคำล้อม 10/05/2023
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสุวอ หมู่ 8 ถึง บ้านผึ้ง หมู่ 2 10/05/2023
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองคำเหี้ย บ้านผึ้ง หมู่ 2 27/01/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-08 สายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 ตำบลนาไหม - บ้านสระแก้ว ตำบลบ้านดุง 31/10/2022
งานขยายเขตบริการน้ำประปาหมู่บ้าน (ท่อเมน) พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 13/09/2022
ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน ตามแบบ มข.2527 บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 13/09/2022
ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 9 13/09/2022
งานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ 11 13/09/2022
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 3 - วัดป่านาขี้นาค 13/09/2022
ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม 13/09/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 - บ้านคำล้อม 25/07/2022
ก่อสร้างเมรุ บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 13/06/2022
ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสามแยกบ้านนางตัน ทาให้งาม ถึง ถนนสายบ้านผึ้ง หมู่ 2 - บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 12/05/2022
โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม 08/04/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลนาไหม โดยวิธีคัดเลือก 13/03/2024
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านเมืองนาซำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบ้านชัย-สร้างคอม ถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านนาคำวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2023
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีคัดเลือก 25/08/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านกุดดู่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านทุ่งกว้างพัฒนา จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบบลนาไหม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.108-14 สายบ้านกุดดู่ - บ้านคำล้อม หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 ถึง บ้านคำล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสุวอ หมู่ 8 ถึง บ้านผึ้ง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3 ถึง วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกสายวัดป่าแสนอุดม ถึง ที่นานายอินแปลง หินแก้ว บ้านแสนอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนสายบ้านสุวอ-บ้านผึ้ง ถึงหนองซักซิ่น บ้านสุวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบ้านชัย-สร้างคอม ถึง บ้านนางนาถยา อดุลรัมย์ บ้านวังคางฮุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาคร ศรีจันทร์ ถึง ดอนปู่ตา บ้านท่าบ่อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำล้อม ถึง บ้านกุดดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศรีโนนเรือง ถึง ศาลาพักญาติ บ้านทุ่งกว้างพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนายประเสริฐ ใหญ่โสมานัง ถึง ลำห้วยโสกหมู บ้านโนนประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-08 สายบ้านนาคำวัง หมู่ที่ 7 ตำบลนาไหม - บ้านนาดี ตำบลนาคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบต.นาไหม หมู่ 4 - บ้านสุวอ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-11 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3 - บ้านหนองสองห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านเมืองนาซำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบ้านชัย-สร้างคอม ถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านนาคำวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.108-14 สายบ้านกุดดู่ - บ้านคำล้อม หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 ถึง บ้านคำล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสุวอ หมู่ 8 ถึง บ้านผึ้ง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3 ถึง วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองคำเหี้ย บ้านผึ้ง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-08 สายบ้านนาคำวัง หมู่ที่ 7 ตำบลนาไหม - บ้านนาดี ตำบลนาคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-08 สายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 ตำบลนาไหม - บ้านสระแก้ว ตำบลบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 3 - วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตบริการน้ำประปาหมู่บ้าน (ท่อเมน) พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน ตามแบบ มข.2527 บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 3 - วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 - บ้านคำล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 - บ้านปอพาน ต.บ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านกุดดู่ หมู่ 4 - บ้านคำล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ บ้านผึ้ง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างขุดสระสาธารณประโยชน์ (หนองซักซิ่น) บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างขุดสระสาธารณประโยชน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีคัดเลือก 12/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านเมืองนาซำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบ้านชัย-สร้างคอม ถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านนาคำวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร 4456 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.108-14 สายบ้านกุดดู่ - บ้านคำล้อม หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสุวอ หมู่ 8 ถึง บ้านผึ้ง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 ถึง บ้านคำล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3 ถึง วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2023
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-08 สายบ้านนาคำวัง หมู่ที่ 7 ตำบลนาไหม - บ้านนาดี ตำบลนาคำ โดยวิธีคัดเลือก 31/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองคำเหี้ย บ้านผึ้ง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-08 สายบ้านนาคำวัง หมู่ที่ 7 ตำบลนาไหม - บ้านนาดี ตำบลนาคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 3 - วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน บ้านนาไหม หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค-บ้านหนองสองห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค - บ้านเทพเทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/08/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/08/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบต.นาไหม หมู่ 4 - บ้านสุวอ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2019
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมารถขบวนแห่ท้าวผาแดง-นางไอ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองฮ้าหญ้า) บ้านแสนอุดม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน บ้านนาไหม หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านวังคางฮุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2020
จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านกุดดู่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2020
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 8171 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังคางฮุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่