แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาไหม ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2022
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 8171 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2021
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-5060 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นซ์เตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร-กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าผู้เข้าอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.), เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ อสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่