แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาไหม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ซื้อหมึกปริ๊นซ์เตอร์ FUJI Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3584 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทัน ม.11-บ้านโนนประเสริฐ ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/06/2021
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ HP LaserJet Pro M12a โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค ม.3 - บ้านศรีบุญทัน ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 - บ้านปอพาน ต.บ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2021
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บร 4456 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2021
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ตามแบบที่กำหนด) บ้านกุดดู่ หมู่ 4 (จุดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ตามแบบที่กำหนด) บ้านกุดดู่ หมู่ 4 (จุดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่