แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสุวอ หมู่ 8-บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 30/05/2019
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 15/05/2019
งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาไหม ม.1-บ้านกุดดู่ ม.4 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 15/05/2019
งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาไหม ม.1-บ้านกุดดู่ ม.4 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 14/05/2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน 7 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 14/05/2019
งานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังเดือนห้า บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 ตามแบบ มข.2527 29/04/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดป่าแสนอุดม ถึง แยกบ้านเมืองนาซำ บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกุดดู่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านนาขี้นาค หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองคำเหี้ย บ้านผึ้ง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านคำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ 5 - บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-08 สายบ้านนาคำวัง หมู่ที่ 7 ตำบลนาไหม - บ้านนาดี ตำบลนาคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-08 สายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 ตำบลนาไหม - บ้านสระแก้ว ตำบลบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 3 - วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตบริการน้ำประปาหมู่บ้าน (ท่อเมน) พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน ตามแบบ มข.2527 บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 3 - วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 - บ้านคำล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 - บ้านปอพาน ต.บ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านกุดดู่ หมู่ 4 - บ้านคำล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/08/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาไหม ม.1-บ้านกุดดู่ ม.4 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังเดือนห้า บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 ตามแบบ มข.2527 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 ตามแบบ มข.2527 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปาดช้าง ตามแบบ มข.2527 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบต.นาไหม หมู่ 4 - บ้านสุวอ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-11 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3 - บ้านหนองสองห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบต.นาไหม หมู่ 4 - บ้านสุวอ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 3 - วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านศรีบุญทัน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน ตามแบบ มข.2527 บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตบริการน้ำประปาหมู่บ้าน (ท่อเมน) พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2022
ซื้อถังออกซิเจน พร้อมเกจ์วัดแรงดันหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน สำหรับโรงเรียนประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่