แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาไหม ม.1-บ้านกุดดู่ ม.4 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 ตามแบบ มข.2527 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังเดือนห้า บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 ตามแบบ มข.2527 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปาดช้าง ตามแบบ มข.2527 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อบต.นาไหม หมู่ 4 - บ้านสุวอ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-11 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3 - บ้านหนองสองห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย HDMI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนนานายสำเนียง เวียงคำ ถึง นานายทองแดง บ้านวังคางฮุง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนสายบ้านชัย-สร้างคอม ถึง บ้านนางสนิท ผาทอง บ้านวังคางฮุง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางคำปูน เขจรพร ถึง หนองก้านเหลือง บ้าน วังคางฮุง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากสายบ้านท่าบ่อยาง หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากสายบ้านวังคางฮุง หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านเมืองนาซำ ถึง บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 - บ้านปอพาน ต.บ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านกุดดู่ หมู่ 4 - บ้านคำล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 - บ้านคำล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนสายบ้านชัย-สร้างคอม ถึง สี่แยกโรงเรียนบ้าน นาคำวัง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากสายดงข้าวหลาม ถึง ถนนสายบ้านกุดดู่-นาไหม บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากสายดงข้าวหลาม ถึง วังเดือนห้า บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากสายบ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ถึงวัดป่าสถิตย์ธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากสายบ้านนายประภาส โทหา ถึง บั้งไฟล้าน บ้านสุวอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากสายบ้านสุวอ หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากสายวัดป่านาคำน้อย หมู่ที่ ๗ ถึง วัดป่านาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ถึง สายบ้านวังคางฮุง หมู่ที่ ๖ บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒ ถึง บ้านคำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่