แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
ซื้อซื้ออ่างล้างมือเท้าเหยียบด้วยน้ำสบู่แบบไม่สัมผัส เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การสาธิตในการฝึกอบรมฯ ภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2020
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
ซื้อเครื่องพิมพ์อิงเจ็ต สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต.กำหนด) บ้านสุวอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2020
จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านกุดดู่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2020
จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2020
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 8171 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กล 9508 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2020
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 8171 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2020
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2020
จ้างจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Udon Go clean ถนนสวยเมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2020
จ้างงานขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านทุงกว้างพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่