แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค - บ้านเทพเทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านกุดดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
จ้างขุดลอกสระหนองลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
จ้างขุดลอกสระหลวง บ้านนาขี้นาค หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
จ้างขุดลอกสระหลวง บ้านนาไหม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
จ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านนาขี้นาค หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลนาไหม ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2020
จ้างขุดลอกลำห้วยโสกหมู บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2020
ซื้อเจลล้างมือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2020
ซื้อวัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุมไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่