แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2019
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 80 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2019
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน, อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 ตามแบบ มข.2527 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังเดือนห้า บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 ตามแบบ มข.2527 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาไหม ม.1-บ้านกุดดู่ ม.4 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปาดช้าง ตามแบบ มข.2527 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2019
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน 7 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2019
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดดู่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสนอุดม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2019
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2019
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2019
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำล้อม-หนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาขี้นาค ม.3-บ้านเทพเทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนประเสริฐ ม.12-บ้านคำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่