แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำวัง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังคางฮุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
จ้างงานขุดลอกหนองบ่อ บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
จ้างทำป้ายถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
ซื้อธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่ราชการ ร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
ซื้อโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2019
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2019
จ้างจัดหาอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาขยะตามมาตรการจังหวัดสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาขยะตามมาตรการจังหวัดสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2019
วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 17/04/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำวัง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสนอุดม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2019
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2019
จ้างจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 65 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2019
จ้างจ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่