แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมบำรุง รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กล 9508 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 8265 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
ซื้อผ้าใบหลังคาเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง และพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2021
ซื้อวัสดุปรับปรุงสถานที่สำหรับกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2021
ซื้อพันธุ์ข้าว กข6 และปุ๋ยรองพื้น (เร่งต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
จ้างบำรุง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล. ถึง ถนนทางหลวงชนบท บ้านชัย-สร้างคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประเสริฐ บรรเทาพิษ หมู่ 12 - บ้านสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่