แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2021
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 - บ้านเมืองนาซำ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2021
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 8265 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2021
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 หนา 80 แกรม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้นท่าบ่อยาง หมู่ 5 - บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสถิตย์ธรรม-บ้านวังคางฮุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญทันบำรุงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (คอร.) บ้านสุวอ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่