แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2019
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2019
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓- ๕๐๖๐ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
จ้างจัดหาอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2019
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2019
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2019
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2019
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2019
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2019
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2019
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่