แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย 8171 อุดรธานี (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2020
จ้างซ่อมรถยนต์ 83-5060 อุดรธานี (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2020
จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการ อปท.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2020
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาไหม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (คอร.) บ้านแสนอุดม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2020
ซื้อธงชาติไทย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2020
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2020
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2020
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
จ้างประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่