แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนประเสริฐ ม.12-บ้านสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเมืองนาซำ ม.10-บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเมืองนาซำ ม.10-บ้านปอพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดป่าบ้านแสนอุดม ม.9-แยกบ้านเมืองนาซำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และล้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
จ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านนาขี้นาค หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านสุวอ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 -ดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาคำวัง หมู่ 7 - บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาคำวัง หมู่ 7 - หนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาคำวัง หมู่ 7 -ห้วยหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านผึ้ง หมู่ 2 - นาโนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านผึ้ง หมู่ 2 - บุ่งกุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านวังคางฮุง หมู่ 6 -หนองก้านเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างงานซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านผึ้ง หมู่ 2 - วังมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการประชุม อปท.สัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2019
ซื้อบั้งไฟ จำนวน ๕ บั้ง โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2019
จ้างทำป้ายไวนิลเผยแพร่ประสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2019
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต.กำหนด) บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่