แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุวอ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสนอุดม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังคางฮุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บน 8265 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังคางฮุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับรับรองการประชุมสภา 25/05/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2020
จ้างงานเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2020
จ้างงานขุดลอกหนองประมง บ้านนาคำวัง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2020
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค-บ้านหนองสองห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่