แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีบุญทัน ม.11 ถึง บ้านโนนประเสริฐ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีบุญทัน ม.11 ถึง บ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสุวอ ม.8 ถึง บ้านผึ้ง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแสนอุดม ม.9 ถึง บ้านปอพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าบ้านแสนอุดม หมู่ 9 - สามแยกบ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2021
จ้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. และเทถนนคอนกรีต บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2021
จ้างจัดทำเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับสภาพบ้านแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางประครองสิน ศรีหาวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางผาสุข คำสุขดี ผู้ดูแลนายบรรพจน์ คำสุขดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางแหวน ปะทิเลศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
จ้างต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
จ้างศาลาประชาคม บ้านนาไหม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่