แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2020
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสุวอ หมู่ 8-บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2020
งานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเมืองนาซำ ม.10 - บ้านปอพาน 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำวัง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านผึ้ง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านแสนอุดม ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านท่าบ่อยาง ม.5 - บ้านผึ้ง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาขี้นาค ม.3 - วัดป่านาขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาคำวัง ม.7 (วัดป่า) - สุดเขต อบต.นาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาคำวัง ม.7 - บ๋ากว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนประเสริฐ ม.12 - บ้านคำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านผึ้ง ม.2 - บ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเมืองนาซำ ม.10-บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเมืองนาซำ ม.10-บ้านวังคางฮุง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวังคางฮุง ม.6 -บ้านเมืองนาซำ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านกุดดู่ ม.4 - บ้านคำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีบุญทัน ม.11-บ้านโนนประเสริฐ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีบุญทัน ม.11-บ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่