แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างวางท่อระบายน้ำและลงลูกรัง สายบ้านนาคำวัง - บ๋ากว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
จ้างวางท่อระบายน้ำและลงลูกรัง สายบ้านสุวอ หมู่ 8 - บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
จ้างจัดหาอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อกระดาษ เอ 4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและวัสดุสาธิตในการฝึกอบรมโครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2020
จ้างงานขุดสระเก็บน้ำหนองประมง บ้านนาคำวัง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
ซื้อหม้อต้มน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2020
จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านนาขี้นาค หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2020
จ้างงานขุดลอกหนองบ่อ บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2020
จ้างงานขุดลอกหนองบ่อ บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุวอ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่