แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดดู่ ม.4-บ้านทุ่งกว้างพัฒนา ม.13 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนประเสริฐ ม.12-บ้านศรีบุญทัน ม.11 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2020
วัสดุก่อสร้าง สำหรับขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านท่าบ่อยาง 17/09/2020
ซื้อน้ำดิ่มบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2020
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2020
จ้างก่อสร้างโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนาซำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2020
จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำเหลี่ยมสำเร็จรูปพร้อมลงลูกรัง บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 (จุดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2020
จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำเหลี่ยมสำเร็จรูปพร้อมลงลูกรัง บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 (จุดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2020
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี สำหรับการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อปุ๋ยเคมี สำหรับใส่แปลงนาสาธิตของศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 (โครงการที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 (โครงการที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านนาขี้นาค หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านนาขี้นาค หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่