แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน บ้านนาไหม หมู่ 1 11/03/2022
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง อด.ถ.108-11 จากสายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 3 ถึงสายบ้านหนองสองห้อง 21/09/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 - บ้านเมืองนาซำ หมู่ที่ 10 01/09/2021
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 - บ้านปอพาน ต.บ้านดุง 12/05/2021
ก่อสร้างเมรุ บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 04/03/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาไหม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 24/12/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 - บ้านเมืองนาซำ หมู่ที่ 10 24/12/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 03/12/2020
ก่อสร้างหอถังเหล็กประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 15/09/2020
ก่อสร้างหอถังเหล็กประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ 10 15/09/2020
งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนประเสริฐ ม.12-บ้านศรีบุญทัน ม.11 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 24/08/2020
งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทัน หมู่ 11-บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 24/08/2020
งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3-วัดป่านาขี้นาค 24/08/2020
งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดดู่ ม.4-บ้านทุ่งกว้างพัฒนา ม.13 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 24/08/2020
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม 02/07/2020
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม 02/07/2020
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต.กำหนด) บ้านสุวอ หมู่ที่ 8 10/06/2020
ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค - บ้านเทพเทวี 23/03/2020
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 19/12/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 29/10/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างปรับปรุงสำนักงาน อบต.นาไหม (ห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างขุดลอกลำห้วยดอนแคน บ้านกุดดู่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2023
จ้างขุดลอกคันคูดินศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง จากถนนสายบ้านนาไหม-กุดดู่ ถึง นาครูแดง บ้านกุดดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 ถึง บ้านหนองสองห้อง ต.บ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างซ่อมสร้างนนลูกรัง สายบ้านสุวอ หมู่ 8 ถึง บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านผึ้ง หมู่ 2 ถึง บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง จากถนนสายบ้านดงข้าวหลาม (สุวอ) ถึง ฐานจุดบั้งไฟ บ้านสุวอ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 ถึง วัดป่าสถิต์ธรรม ถึง บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายข้าง อบต.นาไหม ถึง วัดป่าเสลภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาคำวัง -บ้านนาดี ต.นาคำ ถึง บ๋ากว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 ถึง บ้านนาดี ต.นาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาคำวัง หมู่ 7 ถึง บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างขุดลอกลำห้วยกุดถ่อน (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด (วังเทียม)) บ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/04/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-08 สายบ้านนาคำวัง หมู่ที่ 7 ตำบลนาไหม - บ้านนาดี ตำบลนาคำ โดยวิธีคัดเลือก 07/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสามแยกบ้านนางตัน ทาให้งาม ถึง ถนนสายบ้านผึ้ง หมู่ 2 - บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน บ้านนาไหม หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทัน ม.11-บ้านโนนประเสริฐ ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค ม.3 - บ้านศรีบุญทัน ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 - บ้านปอพาน ต.บ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ บ้านนาไหม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังคางฮุง หมู่ที่ 6 - บ้านเมืองนาซำ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังเหล็กประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังเหล็กประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค หมู่ 3-วัดป่านาขี้นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีบุญทัน หมู่ 11-บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดดู่ ม.4-บ้านทุ่งกว้างพัฒนา ม.13 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนประเสริฐ ม.12-บ้านศรีบุญทัน ม.11 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต.กำหนด) บ้านสุวอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค-บ้านหนองสองห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค - บ้านเทพเทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค - บ้านเทพเทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาขี้นาค-บ้านหนองสองห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสุวอ หมู่ 8-บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-5060 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2566 สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้คอนโทรลควบคุมปั๊มสูบน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
วัสดุก่อสร้าง 17/01/2023
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองฮ้าหญ้า) บ้านแสนอุดม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.108-08 สายบ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 ตำบลนาไหม - บ้านสระแก้ว ตำบลบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2022
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองฮ้าหญ้า) บ้านแสนอุดม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสายบ้านชัย-สร้างคอม ถึง บ๋ากว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านเมืองนาซำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน 8265 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
ซื้อถังดำมีฝาปิด ขนาด 14 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่