แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสนอุดม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านนาขี้นาค หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านวังคางฮุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านศรีบุญทัน หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองนาซำ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู (แบบแรงดึง) บ้านวังคางฮุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดดู่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2020
จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านวังคางฮุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2020
จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านกุดดู่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2020
จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม แก่ประชาชนผู้มาร่วมงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2020
ซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เซฟ-ที-คัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2020
จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านแสนอุดม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2020
จ้างเติมเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ สำหรับผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่