แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างงานเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน ขนาด 0 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 70 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2020
จ้างงานเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน ขนาด 0 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 70 เมตร บ้านท่าบ่อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย 8171 อุดรธานี (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
จ้างเหมาทำอาหาร, อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2020
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2020
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2020
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน 8265 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดดู่ หมู่ที่ 4 (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าบ่อยาง หมู่ 5 (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2020
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 12 (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2020
ซื้อซื้อแบตเตอรี่รถดับเพลิง ทะเบียน บย 8171 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่