โครงการมอบบ้านสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2566

Share: