ข้อมูลสภาพทั่วไป

การปกครอง

 

หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มหมู่บ้าน  มีจำนวนทั้งสิ้น  13  หมู่บ้าน

                   จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ที่ไม่เต็มหมู่บ้าน (บางส่วน)     –   หมู่บ้าน

                    มีกำนันตำบลนาไหม ชื่อ  นายวีระพงษ์  แพงบุตรดี 

                   โดยแบ่งเขตการปกครองพื้นที่จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ทั้งสิ้นของหมู่บ้าน(ไร่)
1 บ้านนาไหม นายจิรพงศ์  คำสุขดี 4221
2 บ้านผึ้ง นายสัญชัย  ทามะฤทธิ์ 6239
3 บ้านนาขี้นาค นายเพียรชัย  พาไหม 5,819
4 บ้านกุดดู่ นายมนัส  ศรีสุธรรม 4,406
5 บ้านท่าบ่อยาง นายมังกร  จิระชาติ 4,776
6 บ้านวังคางฮูง นายดวงจันทร์  ทุยโทชัย 5,008
7 บ้านนาคำวัง นายชาติชาย  แสวงผล 5,599
8 บ้านสุวอ นายวีระพงษ์ แพงบุตรดี 4,377
9 บ้านแสนอุดม นายไพฑูรย์  ยุงชัยสง 5,017
10 บ้านเมืองนาซำ นายคำสอน พิมพ์บูรณ์ 4,616
11 บ้านศรีบุญทัน นายสุดสยาม อุตรธรณ์ 4,766
12 บ้านโนนประเสริฐ นายธนาวุธ โทหา 4,436
13 บ้านทุ่งกว้างพัฒนา นายเตียง พลแสง 4,942
รวม 64,222
mungmee

Share: