นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ.2564
คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์...ารส่ว...ิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

Share:

Author: mungmee