Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 นายนิรันดร์ โครตปัจจิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหมและคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ออกพื้นที่ มอบวัสดุก่อสร้างเพื่อจะทำการปรับสภาพบ้านให้ผู้พิการในเขตตำบลนาไหม จำนวน2 หลัง หมู่ที่ 9บ้านแสนอุดม และหมู่ที่ 7 บ้านนาคำวัง

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม เนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

Continue Reading...