บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

4-65
3-65-2
3-65-1

2-65

รายงานการประชุมสภา(ข้อบัญญญัติ65)

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 2564

ประชุมประจำเดือน ส.อบต.63

ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1-2562

pdf-embedder url=”https://www.tambonnamai.go.th/wp-content/uploads/2021/05/ประชุมวิสามัญครั้งที่1-2562.pdf”]
ประชุมสมัยสามัญครั้งที่1-2563

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่1-2564

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่2-2563

รายงานการประชุมสภาครั้งที่3-2563(ข้อบัญญญัติ6

mungmee

Share: