ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 หากท่านเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของท่านไม่ถูกต้องให้ท่านยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไข ตามมาตรา32 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม กองคลัง ติดต่อ 042-219442

ภ.ด.ส.3

Share: