ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.นา
Share: