ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหมออกพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนชาวตำบลนาไหมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Share:

Author: mungmee