ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลื...าชิก...ส.และผ.ถ.4-4) อบต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
Share:

Author: mungmee