ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั...สภาอ...ง.และผ.ถ.4-5) อบต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
Share:

Author: mungmee