การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ในระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

Share:

Author: mungmee