หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนรา
2มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธี

แผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566)
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้าราชการ พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

Share:

Author: mungmee