หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

6.ประกาศและหลักเกณ์บริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ

mungmee

Share: