ศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดิน” เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ประสบการณ์และแนวความคิดด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร พัฒนาชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: