วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ส่งมอบหีบบัตร แบบพิมพ์ เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)ทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง

Share:

Author: mungmee