โครงการคลองสวย น้ำใส สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้วยวังยาว บ้านกุดดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาไหม

Share: