ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม 🗓 เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบค
Share:

Author: mungmee