โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาไหม ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุจำนวน 390 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า

Admin

Share: